Farmasötik Teknoloji

Doğal, yarı sentetik ve sentetik aktif ve yardımcı maddeler kullanılarak çeşitli formlardaki farmasötik ürünlerin tasarımı, endüstriyel üretimi ve test edilmesi için gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmaları yürüten bilim dalı.

Araştırma alanları: farmasötik teknoloji, ilaç formülasyonu, formülasyonlarda kullanılan yardımcı maddelerin araştırılması ve seçimi, bunların aktif bileşenlerle etkileşimleri, yeni ilaç dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi, test özellikleri (spesifikasyonları), stabilite, geliştirilen ürünün biyoyararlanımı, revize edilmiş salım sistemi Geliştirme ve test etme gibi konularda araştırmalar yapacaktır.

Farmasötik Teknoloji Fakültesi’ndeki araştırma alanlarından bazıları şunlardır:

• Tabletler, Kapsüller
• Partiküler sistemler
• Pelletler, mikroküreler
• Transdermal Terapötik sistemler
• Kontrollü salım sistemleri
• Parenteral Dozaj Şekilleri ve Parenteral İlaç Üretimi
• Dispers Sistemlerin Formülasyonu (Emülsiyon, Süspansiyon), in vitro/in vivo incelenmesi
• Topik Uygulanan Yarı Katı Sistemlerin (Merhem, Jel, Krem) Formülasyonu, İn Vitro- İn Vivo İncelenmesi
• Adsorpsiyon Mekanizmaları Üzerine Çalışmalar
• Stabilite Çalışmaları
• İlaç üretim ve test yöntemleri konusunda çalışmalar
• Kozmetik ürün formülerinin geliştirilmesi
• Kozmetik ürün testleri ve güvenlik değerlendirme çalışmaları
• Üretim desteği ve testler konularında danışmanlık hizmetlerinin sunulması

Farmakoloji

Eczacılık meslek bilimlerinden biri olan farmakoloji kısaca ilaç bilimi olarak ifade edilebilir. Dünya Sağlık Örgütüne göre, fizyolojik sistemleri ve patolojik durumları alanın yararı için değiştirmek veya incelemek için kullanılması öngörülen madde olarak tanımlanan ilaçların; geliştirilmesi, farmakokinetik ve farmakodinamik profillerinin incelenmesi, farmakoepidemiyoloji ve farmakovijilans ile ilgili faaliyetlerin tamamı farmakolojinin çalışma alanları arasındadır.

Farmakoloji dersleri, öğrencilere daha çok eczacılık ve tıp biliminin araştırma yönüne daha fazla odaklanabilmeyi, insanları ve hayvanları etkileyen birçok fiziksel ve zihinsel rahatsızlığa karşı ilaç geliştirmeyi ve kimyasal bileşiklerin etkilerini öğretir. Genel olarak farmakoloji; toksikoloji, biyoloji, fizyoloji ve kimya elementlerini içerir.

Farmakolojinin çalışma alanları kısaca aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

• İlaç geliştirilmesi sürecinde yapılan in silico, in vitro, in vivo çalışmalar
• Klinik araştırmalar
• İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik profillerinin incelenmesi
• İlaç etkileşimlerinin incelenmesi
• İlaç güvenliliği ve farmakovijilans
• Farmakoepidemiyoloji

Farmakoloji Bölümü İş Olanakları

Lisans derecelerini tamamlayan öğrenciler için kariyer yapabilecekleri çok sayıda konu olduğu gibi genellikle araştırmalar veya ilaç şirketleri için laboratuvar işlerinde lisansüstü derecelerin gerekliliği söz konusu olabilir. Hastane laboratuvarları, kamu ya da özel sağlık sektörü mezunlar için iş fırsatları ile dikkat çekerken farmakologlar genel olarak;

• Hastalıklar için kullanılacak ilaçları hazırlar.
• Tıp ve eczacılık bölümleri ile ortak çalışmalar yürüterek, insanlar ve hayvanlar üzerindeki ilaç etkileşimlerini araştırırlar.
• İlaçların geliştirilmesinde eczacılarla çalışırlar.
• Laboratuvarlarda ilaç tasarımında yer alırlar.

Farmakoloji ile doğrudan ilgili çalışabileceğiniz işler arasında analitik kimyager, biyomedikal bilim adamı, tıbbi kimyager, farmakolojist, araştırma bilim adamı en çok tercih edilenlerdir.

Farmasötik Toksikoloji

“Toksikoloji” kelimesi, Yunanca zehir (toksikon) ve bilimsel çalışma (logos) kelimelerinden gelir ve 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Toksikoloji, kimyasalların, fiziksel ve biyolojik ajanların veya durumların; insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini anlamamıza yardımcı olan multidisipliner bir bilim alanıdır. Ayrıca toksikoloji, organizmaları ve doğayı ksenobiyotiklerin yan etkilerinden korumaya ve kimyasalların güvenliğini değerlendirmeye odaklanır. Mekanik toksikoloji, düzenleyici toksikoloji ve tanımlayıcı toksikoloji gibi farklı toksikoloji alanları bulunmaktadır.

Farmasötik kimya, kimya ile eczacılığın kesiştiği noktadaki etkin madde dizaynı, organik sentez ve ilaçlar geliştirmek ile ilgili bilimsel daldır. Medisinal kimya yeni terapotik kullanım için uygun olan kimyasal oluşumların tanımlanması, sentezi ve geliştirilmesini içerir. Ayrıca halihazırdaki ilaçların biyolojik özellikleri, kantitatif yapı-etki ilişkileri üzerinde çalışır. Farmasötik kimya ilaçların kalite durumu üzerine odaklanarak ilaçların amacına uygunluğunun sağlanmasını amaçlar.

“Her şey zehirdir ve zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Sadece doz, bir şeyin zehir olup olmadığını belirler.” Paracelsus (1493-1541)

Toksikolojinin Uygulamaları;
• Klinik Toksikoloji
• Çevresel Toksikoloji
• Adli Toksikoloji
• Analitik Toksikoloji
• Gıda Toksikolojisi
• Mesleki Toksikoloji

Farmasötik Kimya

Farmasötik kimya, canlı sistemler üzerinde hedeflenen biyolojik etkiyi ortaya çıkarabilecek etken maddeyi tasarlayan, sentezleyen, yapılarını aydınlatan bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra etken maddenin metabolit olarak adlandırılan vücutta geçirdiği değişiklikleri de incelemektedir. İlgili bilim dalının erken dönemlerinde, farmakolojik aktivitesi bilinen bileşiklerde moleküler modifikasyonlar gerçekleştiren farmasötik kimya, zamanla moleküler biyoloji ve teknolojinin de gelişmesiyle, bilgisayarlı sistemlerde etkin maddelerin uygun proteinlerle moleküler boyutta etkileşimlerini inceleyecek kabiliyeti kazanmış ve medisinal kimya adını almıştır.

Bir farmasötik kimyacı, ilaç molekülü tasarımı, sentezi, analizi için iyi bir organik ve analitik kimya; sentezlenen bileşiklerin etki mekanizmasını, yan etki ve toksik etki mekanizmalarını anlamak ve bu istenmeyen etkileri minimuma indiren molekülleri geliştirebilmek için de biyokimya, farmakoloji ve moleküler biyoloji alanlarını bilmek zorundadır.

Farmasötik ve Medisinal Kimya Anabilim Dalı kapsamında;

• Hedef hastalığın oluşmasında rol alan proteine karşı uygun etken maddenin geliştirilmesi için bilgisayar destekli ilaç tasarımı,
• Tasarlanan bu bileşikler için uygun sentez yöntemlerinin oluşturulması,
• Sentezlenen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Aday moleküllerin yapı-aktivite ilişkilerinin incelenmesi,
• Şu anda kullanılan bileşiklerin fizikokimyasal özelliklerini geliştirmek için kimyasal modifikasyona uğratılması, prodrug (ön-ilaç) haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Farmakognozi

Farmakognozi tıbbi bitkiler ve mikroorganizmalar gibi doğal kaynaklardan yeni ilaç molekülleri elde etmek üzerine araştırmalar yapan ve bu moleküllerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini inceleyen eczacılık biliminin temel disiplinlerinden biridir. Farmakognozi bilimi temel olarak doğal kaynaklardan yeni ilaç moleküllerinin keşfedilmesine, geleneksel olarak kullanılan tıbbi bitkilerin terapötik veya profilaktik etkilerinin araştırılmasına odaklanmaktadır.

Farmakognozi Anabilim Dalı kapsamında;

• Doğal kaynaklardan bileşik izolasyonu ve saflaştırılması
• Etnobotanik çalışmalar
• Fitoterapi
• Bitkisel ürünlerde kalite kontrolü ve standardizasyonu
• Fitokimyasal bileşiklerin yapı analizi
• Fitokimyasal bileşiklerin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
• Geleneksel olarak kullanılan bitkisel ürünlerin etkinlik analizi
• İlaç-bitki etkileşimleri

Biyokimya

Biyokimya Anabilim Dalı, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Yunanca “canlı” anlamındaki “bios” sözcüğünden köken alan ve “canlı kimyası” anlamına gelen “Biyokimya”, canlıların kimyasal yapısını ve hayatın devamı boyunca canlının içinde meydana gelen kimyasal olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya bilim dalı; sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Bu nedenle, geniş kapsamlı ve multidisiplinerdir. Biyokimya bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır.

Biyokimya çalışmalarında organik, anorganik, analitik kimya ve ileri moleküler biyoloji teknikleri kullanılmaktadır. Fizyolojik ve patolojik süreçlerin ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gerekli olan temel biyokimya eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi amaçlanmaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarındaki protein, RNA ve DNA düzeylerinde gözlenen farklılıkların belirlenmesi, Biyokimya biliminin temel konularını oluşturmaktadır. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçların keşfi, tasarımı ve hedeflerinin saptanmasında Biyokimya bilimi çok önemli bir rol oynamaktadır.

Biyokimya Bölümü İş Olanakları

Biyokimyagerler, iş tanımı olarak biyokimya analiz bilimleri ve uygulama laboratuvarlarında sağlığa dair tüm testleri gerçekleştirmek, veri güvenilirliğini artırmak adına test yöntemlerinin sınanması ve geliştirilmesi, gıda ve ilaç üretimi, testi gibi alanlarda gerçekleştirilmekte olan tüm projelerin süreçlerinde rol alırlar.

Biyokimya bölümü mezunları sektörel açıdan bir sıralama yapılacak olursa;

• İlaç Sanayii,
• Tıbbi Kimyasal Madde Üretim Tesisleri,
• Tarım ve Zirai İlaç Üretim Şirketleri,
• Kozmetik Sanayii,
• Deterjan Üretim Firmaları,
• Fermantasyon Teknolojisinin Kullanıldığı Firmalarda,
• Alkol Üretim Tesisleri,
• Üniversiteler,
• AR-GE Merkezleri,
• Biyokimya Laboratuvarları,
başta olmak üzere sağlık, beslenme ve çevresel konularda hizmet veren birçok kurum ve kuruluşta görev alabilirler.

Biyokimya Bölümümüzün temel amacı; fakültemizdeki lisans eğitimimizde verilen ileri düzeyde teorik ve uygulamalı dersler ile bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip eden ve Biyokimya alanında yüksek birikimli öğrencilerin yetişmelerini sağlamaktır. Ayrıca, elde edilen kapsamlı bilgiler ışığında mesleki uygulamaları süresince klinik problemlerin anlaşılması ve çözümünde biyokimyasal temelleri oluşturabilen, bilimsel olarak yetkin araştırmacı ve akademisyen niteliklerini taşıyan Eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Analitik Kimya

Analitik Kimya Anabilim Dalı, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Analitik Kimya, ilaç araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, ilacın nicel ve nitel analizi, kalite kontrolü ve standardizasyonu gibi aşamalarda etkin bir role sahiptir. Bu bilimin temel amacı, öğrencilerin ilaçlar da dahil olmak üzere inorganik ve organik maddelerin kimyasal ve enstrümantal analizlerini yapabilmeleri için yeterli teorik ve metodolojik bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca; Analitik Kimya ve ilaç analizi alanlarında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi de yine bu anabilim dalının amaçları arasındadır.

Analitik Kimya Anabilim Dalı’nın çalışma-araştırma alanları:
• Atomik spektrometri
• Elementel türleme çalışmaları
• Mikro ekstraksiyonlar
• İlaç etken maddeleri, organik ve anorganik maddelerin Kromatografik, Elektroanalitik ve Spektroskopik olarak kalitatif ve kantitatif analizlerinin uygulanması
• Analitik Yöntem Validasyonu
• Termodinamik ve kinetik çalışmalarla kompleks sistemlerin analizi
• Proteomik çalışmalar
• Metabolomik çalışmalar

Analitik Kimya Bölümü İş İmkanları

Okulumuzdan çıkan analitik kimya bölümü mezunları; kimya öğretmenliği, kimyager, kimya mühendisi, eczacı, kimyasal metalürji gibi eczacılık sektörünün değişik iş kollarında çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, interdisipliner bir bilim dalı olan farmasötik mikrobiyolojinin temel kavramlarını özümsemiş ve bilgilerini mesleğin her alanında uygulama yeteneğine sahip eczacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bunun yanı sıra, Anabilim Dalımız, Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek toplum sağlığına hizmet eden güncel araştırmalar yapmayı ve bu şekilde edindiği bilgi birikimini öğrencilerine en etkin şekilde aktarmayı hedeflemektedir.

Araştırma Alanları
• Enfeksiyon etkeni mikroorganizmalarda antimikrobiyal ve dezenfektanlara direnç, moleküler direnç mekanizmaları, ve virulans faktörleri (biyofilm vb.)
• Toplum ve hastane kökenli enfeksiyon etkenlerinde moleküler epidemiyoloji
• Farmasötik ürünler ve kozmetiklerde mikrobiyolojik testler
• Doğal veya sentetik maddelerin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri
• Antimikrobiyal kombinasyonların mikroorganizmalar üzerine etkileri

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.