ÖNLİSANS VE LİSANS ÜCRETLERİ (2023 – 2024)

ÖNLİSANS VE LİSANS BURSLARI

ÖSYM BURSLARI VE EK BAŞARI BURSLARI

2023-2024 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Ücretleri için tıklayınız.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS, LİSANSÜSTÜ

BURS VE DESTEK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs, ve diğer destekler ile yükseltmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara teşvik etmek, bilim, teknoloji, spor ve sanat dallarında başarılı öğrencileri destekleyerek ulusal ve uluslararası alanlarda Bahçeşehir Üniversitesinin adını duyurmaktır.

(2) Bu Yönerge, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda verilecek her türlü burs veya desteklerden yararlanacak Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin taleplerinin başvuru, değerlendirme ve karar sürecindeki yöntem, yetki ve sorumlulukları belirler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde öğrenimini sürdüren/sürdürecek öğrencilere sağlanacak burs veya desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Bahçeşehir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen,

a) Burs: Öğrenim ücretine yapılan desteği,

b) Burs Komisyonu: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından kurulan burs süreçlerinden

sorumlu komisyonu,

c) CO-OP (Cooperative Education): Bahçeşehir Üniversitesi’nin şirketler ile yaptığı eğitim

anlaşmalarını koordine eden birimi,

ç) Destek: Öğrenciye yapılan nakdi nitelikteki katkılar, nakdi destek

d) Doktora Burs Komisyonu: Mütevelli Heyeti Temsilcisi, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Araştırma Politikaları, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Direktörlüğü, ilgili Merkez Direktör(leri)ü ve Program Koordinatöründen oluşan komisyonu,

e) Enstitü: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü düzeyinde eğitim veren enstitüyü,

f) Fakülte: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren Fakülteleri,

g) Kısmi Burs: Öğrenim ücretlerine çeşitli oranlarda (%50, %25 vb.) yapılan destekleri,

ğ) MYO: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde ön lisans eğitimi veren çeşitli ad altındaki Meslek Yüksekokullarını,

h) Öğrenci Cari Hizmetler Direktörlüğü: Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Cari Hizmetler Direktörlüğünü

ı) Tam Burs: %100 oranda öğrenim ücretine yapılan desteği,

i) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi’ni,

j) YO: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki lisans eğitimi veren Yüksekokulları, ifade eder.

Burs Komisyonun yapısı ve görevleri

MADDE 5 – (1) Burs Komisyonu, öğrenci deneyiminden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Mütevelli Heyet Üyesi, Genel Sekreter, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci Cari Hizmetler Direktörü, Burs İşlemleri ve Koordinasyon Birimi yöneticisinden oluşur. Gereği

halinde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Dekan Yardımcıları/Müdür Yardımcıları ilgili gündem kapsamında görüş alınmak üzere toplantılara davet edilebilir. (05.09.2023 tarih ve 2023/15/02 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

(2) Burs Komisyonu, sürekli bir komisyon olup, 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen işlevleri yerine getirmek üzere görev yapar.

(3) Burs taleplerinin toplanması, değerlendirilip gerekli onayların alınması ve ardından kararların ilgili kişilere duyurulması işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Burs İşlemleri ve Koordinasyon Birimi, ödeme ve diğer mali işlemler ise Öğrenci Cari Hizmetler Direktörlüğü tarafından yürütülür. (05.09.2023 tarih ve 2023/15/02 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

(4) Bu Yönergede belirlenen kısmi burs, destek miktar ve oranları her öğretim yılı başında Burs Komisyonu tarafından yeniden gözden geçirilir. Burs Komisyonu, kısmi burs, destek miktar ve oranlarında gerekli gördüğü değişiklikleri işbu yönerge kapsamında kendisine verilen yetki çerçevesinde yapma yetkisine sahiptir.

(5) Her öğrenci burs, destek miktar ve oran hakkını elde ettiğinde uygulanan burs yönergesine tabi olup, bu Yönergede yer alan burs, destek miktar ve oran koşullarıyla değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Lisans ve Lisans Burs ve Destekler

ÖSYM burs veya kısmi bursları

MADDE 6 – (1) Tam Burs (%100): Merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavı yoluyla üniversitenin tam burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burstur. Hazırlık  Programı dahil olmak üzere azami öğrenim süresi boyunca öğrenim ücretinden tam muafiyet sağlar. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir.

(2) Kısmi Burs (%50, %25 vb.): Merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavı yoluyla üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere yerleştirildiği program için kılavuzda yer alan oranlarda verilen kısmi burslardır. Hazırlık programı dahil olmak üzere azami öğrenim süresi boyunca öğrenim ücretinden yerleştirme kısmi burs oranında muafiyet sağlar. Bu kısmi burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir.

(3) Üniversitenin bir programında ÖSYM burslu kontenjanı dahilinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ÖSYM’den aldıkları burslar, aynı düzeylerde (lisanstan lisansa veya ön lisanstan ön lisansa) ve aynı AKTS’ye sahip programlar arası kurum içi yatay geçiş yapmaları koşuluyla, aynı oranda “yatay geçiş bursu”na dönüştürülür. Bu burslar geçiş yaptığı program için, o programın kalan azami öğrenim süresi kadardır (kalan azami süre, ilk programda geçirdiği sürenin azami süreden düşürülmesi ile hesaplanır).

MADDE 7 – (1) İlk 100 ve İlk 1000 Başarı Sıralaması: Merkezi yerleştirme sınavı yoluyla Ön Lisans ve Lisans programlarına ilk 1000 sıralamasında yerleşen öğrencilere; ilk 100, ilk 101-1000 şeklinde gruplandırılarak destek verilir. Üniversite tarafından sağlanan ve aşağıda ayrıntıları yer alan nakdi destek olanaklarından yararlanırlar.

a) İlk 100 ve ilk 101-1000 grupları kapsamındaki öğrencilere, varsa hazırlık programından başlayarak öğrencinin yerleştiği ana dal programının normal öğrenim süresi boyunca, Burs Komisyonu önerisi ve Mütevelli Heyet Onayı ile Mayıs ayı içerisinde belirlenen miktarlarda, Ekim ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 9 (dokuz) ay süreyle nakdi destek verilir. Kurum içi yatay geçişlerde nakdi destek sağlanacak süre, normal süreden yapılan intibakın dönem süresi düşürülerek belirlenir.

b) İlk 1000 başarı sıralamasının tespitinde ek puanlar dikkate alınmaz.

c) Ders kaydı yapmayan, kayıt donduran veya kayıt yenilemeyen öğrenciler bu dönemler için belirtilen destekten faydalanamaz.

ç) Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ilk 1000 sıralamasında olan öğrencilere sağlanan nakdi destekler, öğrencinin Genel Not Ortalaması 2.50/4.00 altına düştüğü takdirde kesilir.

d) İlk 100 (yüz) başarı sıralamasında Hazırlık Programını iş birliği yapılan yurt dışı dil okullarında okumak isteyen öğrencilere; eğitim ve yurt dışı okulun bulunduğu şehre gidiş-dönüş ulaşımı giderleri ile birlikte sadece Üniversitenin anlaşmalı yurtlarıyla sınırlı olmak üzere yurtta konaklama ücreti Üniveriste tarafından karşılanabilecektir. Bu kalemlerin dışında kalan her türlü harcama öğrencinin kendisine aittir. Bu süre zarfında ayrıca bir nakdi destek ödemesi yapılmaz.

(2) Dikey geçiş sınavı ile yerleşen öğrencilere sağlanan burslar :

a) Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans mezunlarına, Bahçeşehir Üniversitesi’nde devam edecekleri herhangi bir lisans programında, öğrenim ücretinin %25’si oranında kısmi burs uygulanır.

b) Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından yüksekokul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak mezun olan ve Dikey Geçiş Sınavı yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi lisans programlarına yerleşenlerden, birinci olarak mezun olanların ödeyecekleri toplam öğrenim ücretinde tam burs, ikinci olarak mezun olanların ödeyecekleri toplam öğrenim ücretinin %75’i oranında kısmi burs, üçüncü olarak mezun olanların ödeyecekleri toplam öğrenim ücretinin %50 oranında kısmi burs normal öğrenim süresi boyunca uygulanır. Bu burs mezun olduğu tarihi takip eden akademik yılda kayıt olunması halinde geçerlidir. Bu madde kapsamında burs alan öğrenciler, ayrıca bir de bu maddenin a bendinde yer alan mezun bursundan faydalanamaz.

c) Bu kısmi bursların hesaplanmasında, hazırlık programında geçirilen süre hariç ilgili programın normal öğrenim süresinden intibak edilen sınıf kadarı düşürülür ve kalan yıl kadar kısmi burs devam eder. (Örneğin; 4 yıllık bir lisans programına Dikey Geçiş Sınavı yoluyla yerleşen bir öğrencinin programa başlarken yapılan intibak sonucunda 2 nci sınıfa intibak ettirilmesi ve/veya 2 nci sınıftan başlaması durumunda, normal süre olan 4 yıldan 1 yıl çıkarılarak kalan 3 yıl için bu kısmi burs devam eder.)

Spor başarı bursu veya destekleri

MADDE 8 – (1) Takım sporları kategorisindeki öğrencilerin için sağlanan destekler:

a) Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Voleybol, Kadın Basketbol, Erkek Basketbol ve Erkek Futbol takımları ana kadrolarında aktif olarak yer alan öğrencilere, Burs Komisyonunun her akademik yıl başındaki değerlendirmesi sonucu ve ileriye dönük olmak üzere azami öğrenim süresince verilir. Bu nakdi destekler, öğrencinin üniversitelerarası müsabakalara mazeretsiz katılmaması ya da Spor kulüplerinde sürdürdüğü aktif spor yaşantısını sona erdirmesi durumunda iptal edilir.

b) Bu takımların rezerv kadrolarında yer alıp, gereği durumunda müsabakalara katılan öğrencilere, ilgili takımın bu müsabakalarda ilk üçe girmesi durumunda Burs Komisyonu tarafından belirlenen tutarlarda nakdi destek sağlanır. Aynı akademik yıl içerisinde birden fazla müsabakada başarı elde edilmesi durumunda en yüksek miktardaki tek bir nakdi destek uygulanır.

c) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından akademik yıl başında belirlenip ilan edilen diğer takım sporu branşlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen üniversitelerarası en üst seviye müsabakalarda (Süper Lig ya da Türkiye Şampiyonası, yerel veya kısmi gurup müsabakaları hariç) Üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere, takımlarının ilk üçe girmesi durumunda Burs Komisyonu tarafından belirlenen tutarlarda nakdi destek sağlanır. Takım sporcularının ferdi dereceleri dikkate alınmaz. Aynı akademik yıl içerisinde  birden fazla müsabakada başarı elde edilmesi durumunda en yüksek miktardaki tek bir nakdi destek uygulanır.

(2) Bireysel Sporlarda başarı gösteren öğrencilere sağlanan nakdi destekler; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen, üniversitelerarası en üst seviye müsabakalarda (Süper Lig ya da Türkiye Şampiyonası, yerel veya kısmi gurup müsabakaları hariç) Üniversite adına yarışmalara katılan ve ilk üç dereceye giren öğrencilere Burs Komisyonu tarafından belirlenen tutarlarda nakdi destek sağlanır. Aynı akademik yıl içerisinde birden fazla müsabakada başarı elde edilmesi durumunda en yüksek miktardaki tek bir nakdi destek uygulanır.

(3) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Üniversite ile imzalanan protokol kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrencilere, kayıt oldukları programın normal eğitim süreleri boyunca protokol metninde yer alan burslar sağlanır.

(4) BAU E-Spor burs veya desteği adı altında oyuncu ve ekip kategorilerinde her yıl tercih döneminden önce ilgili birimin talebi doğrultusunda bir akademik yılda geçerli olmak üzere Burs Komisyonu tarafından belirlenen kontenjan dahilinde burs veya nakdi destek verilir.

(5) Tüm Spor Başarı bursları veya destekleri yaz okulunda da geçerlidir.

Apply BAU, BİSEP, Özel Yetenek burs ve destekleri

MADDE 9 – (1) Her tercih/başvuru dönemi öncesinde Burs Komisyonunun belirlemiş olduğu ilke ve esaslar doğrultusunda; ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar tarafından bu kapsamdaki bursların hangi programlarda, hangi kriterlere göre, kaç öğrenciye ve hangi oranda verileceği Genel Sekreterlik ve Rektörlük uygun görüşüyle Mütevelli Heyet onayına sunulur. Burs verilecek öğrencilerin seçimi bu usul ile belirlenen kriterlere göre yapılır. Burs veya kısmi burslara ilişkin süreç ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar ile Rektörlüğe bağlı Burs İşlemleri ve Koordinasyon Birimi tarafından yürütülür. Hak eden öğrencilere, kaydoldukları takdirde, uygulanacak burs oranını gösteren “Kabul Mektubu” Rektör ve/veya Rektör’ün uygun göreceği yönetici tarafından düzenlenir. Bu burslar (BİSEP bursu veya kısmi burs hariç) ÖSYM kısmi burslarıyla birleştirilemez. Uluslararası öğrenciler için yukarıda Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvarın yapacağı ifade edilen ilgili tüm işlemler Uluslararası Tanıtım Direktörlüğü ile Burs İşlemleri ve Koordinasyon Birimi tarafından yürütülür. (05.09.2023 tarih ve 2023/15/02 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

(2) Üniversite tarafından uygulanan başvuru kabul sistemi Apply BAU ile öğrencilere, değerlendirme sonuçlarına göre çeşitli burslar verilir. Apply BAU sistemine başvuru yapan ve başvuru sonucunda kendisine sistem üzerinden veya basılı olarak kabul mektubu gönderilen öğrenciler, kabul mektubunda yazan programa özgü olmak üzere belirtilen oranda burs hakkı kazanmış olurlar.

(3) Apply BAU burslarından faydalanmak için Üniversite’nin internet adresi üzerinden başvuru yapılmış olması, başvurunun kabul edilmiş olması ve başvuru yapan kişiye sistem üzerinden veya basılı olarak “kabul mektubu” gönderilmiş olması gerekir.

(4) Apply BAU burslarından faydalanmak için öğrencinin kabul mektubunda yazan programa yönelik olarak; merkezi yerleştirme, özel yetenek sınavı, yatay geçiş ve dikey geçiş sınavı veya uluslararası öğrenci kabulü yoluyla ücretli statüsünde ilgili giriş türü için yerleştirilmiş olması ve APPLY BAU formunda gösterilen ücretli programa kayıt yaptırması gerekir.

(5) Apply BAU bursları başvurulan yılda kayıt olunduğu takdirde geçerlidir. Bir sonraki yıl kayıt dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

(6) Apply BAU bursu almakta olan bir öğrencinin, yine Apply BAU kapsamında bulunan programlara kurum içi yatay geçiş yapması durumunda almakta olduğu burs aynı oranda devam eder. Ancak öğrenci Apply BAU kapsamı dışında kalan programlara yatay geçiş yaparsa almakta olduğu Apply BAU bursu devam etmez.

(7) BİSEP, Özel Yetenek burs ve desteklerine başvuran adayların değerlendirilmesi ilgili akademik birimce gerçekleştirilir. Burs verilecek aday öğrencilerin isim ve burs miktarı ile gerekçeleri, Burs Komisyonunda görüşülerek Mütevelli Heyet Onayı ile karara bağlanır.

(8) Apply BAU, BİSEP, Özel Yetenek bursları yaz okulu da dahil olmak üzere azami öğrenim süresince geçerlidir.

(9) İstisnai durum ve özel koşullar ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvar talebi ile Burs Komisyonunda görüşülerek Mütevelli Heyet Onayı ile karara bağlanır.

Uluslararası diploma kısmi bursları

MADDE 10 – (1) Merkezi yerleştirme (DGS hariç) ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerden, Türkiye’deki liselerden mezun olup, Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) sahip olanlara sağlanacak kısmi burslar:

a) IB diploma notu 32 ve üstü olanlara, (Öğrencilerin IB diploması veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

b) ABITUR diploma notu 2.3 ve üstü olanlara,

c) MATURA diploma notu 2.0 ve üstü olanlara,

ç) MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara,

d) Türkiye’deki İtalyan Liseleri tarafından verilen ve İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl onaylanan müfredat gereğince, İtalya’da bulunan lise diplomaları ile aynı denkliğe sahip en az 60 diploma notu olanlara,

e) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 olanlara,

f) AP programlarının en az 3 dersini, en az 4 notu ile tamamlayanlara,

g) Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 60 diploma notu olanlara, kayıt oldukları tarihte açıklanan ve ödemesi gereken öğretim ücretinin %25’i oranında kısmi burs uygulanır.

(2) Bu maddede yer alan kısmi burslar Hazırlık Programı ve bunu takip eden programın azami öğrenim süresince geçerli olup yaz okulunda geçerli değildir.

(3) Uluslararası öğrenci kabulünde; Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Program – IBDP) lise eğitimini tamamlamış öğrenciler, diploma notları 42 üzerinden 36-40 olduğu takdirde %10 ve 40 ve üzeri olduğu takdirde %15 burs imkanına sahip olacaktır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri için ise 42 üzerinden 36-40 olduğu takdirde %5 ve 40 ve üzeri olduğu takdirde %10 burs imkanına sahip olacaktır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, High Level derslerinden Biyoloji ve Kimya derslerine sahip olmak kaydıyla kısmi burs imkanından faydalanabileceklerdir.

(4) Uluslararası öğrenci kabulünde; Uluslararası geçerliliği bulunan akademik yeterlilik sınavı Scholastic Assessment Test (SAT) sonucunu başvuru ve kabul sürecinde sunan lisans düzeyindeki öğrencilere aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda başarı bursu imkânı sağlanır.

Sınav Puanı Genel Not Ortalaması Burs Oranı Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri için
1500 ve üzeri 3.50+ %15 %10
1400-1500 3.50+ %10 %5
1350-1400 3.50+ %5

(5) Uluslararası öğrenci kabulünde; International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) veya GCSE İngiliz sisteminden en az üç (3) adet Advanced Level dersinden minimum A notu olan öğrenciler %5 burs imkanına, en az dört (4) adet Advanced Level dersinden minimum A notu olan öğrenciler ise %10 burs imkanına sahip olacaktır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, Advanced Level dersleri Biyoloji, Kimya ve Matematik olması olmak kaydıyla burs imkanından faydalanabileceklerdir. Lise eğitimini uluslararası bir lisede Tıp Hazırlık Dersleri alan Pre-Med veya Pre-Health eğitimi alarak tamamlayan öğrenciler Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerindeki programlara başvurmaları ve lise mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,5 olması durumunda %5 burs imkanına sahip olacaktır.

Ön Lisans ve Lisans kardeş kısmi bursu

MADDE 11 – (1) Ön Lisans veya Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe eğitim ücretinin %10’u oranında kardeş kısmi bursu sağlanır.

(2) Kardeş kısmi bursu, öğrencilerin tam yıl öğrenim ücreti ödediği durumlarda geçerlidir. Ders başına veya kredi bazında ücretlendirmede geçerli değildir.

(3) Bu kısmi burstan yalnızca, anne ve/veya babası aynı olanlar veya yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları çocukları yararlanır.

(4) Kardeşlerden biri mezun olduktan sonra diğer kardeş(ler)in %10 kardeş kısmi bursu devam

eder.

(5) Bu kısmi burs, hazırlık program dahil Ön Lisans veya lisans programlarının azami öğrenim süresi kadar geçerlidir.

(6) Kardeş kısmi bursu yaz okulunda geçerli değildir.

Bahçeşehir Üniversitesi personel kısmi bursu

MADDE 12 – (1) Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan personelin, Ön Lisans ve Lisans öğrenimi için kendisi, çocukları ve eşinin kaydını yaptırmak istemesi durumunda, kayıt tarihi itibariyle;

a) 24 aya kadar çalışmış personele, çocuklarına ve eşine %30,

b) 25- 48 ay arası çalışmış personele, çocuklarına ve eşine %40,

c) 49 ay ve daha fazla çalışmış personele, çocuklarına ve eşine %50 oranında kısmi burs uygulanır.

(2) Personel kısmi bursları Ön Lisans veya Lisans programlarının normal öğrenim süresi kadar geçerlidir.

(3) Bu burslar yaz okulunda geçerli değildir.

(4) Personelin işten kendi isteği ile ayrılması durumunda kalan eğitim dönemleri için öğrenim ücretlerine bu kısmi burs uygulanmaz. Personelin işten ayrılışı Üniversite tarafından gerçekleştirilirse ayırma gerekçesine göre öğrencinin kısmi bursunun devam edip etmeyeceği Burs Komisyonunda değerlendirilir.

BAU başarı destekleri

MADDE 13 – (1) BAU Başarı Destekleri; Rektör Onur Ödülü ve Dekan Şeref Ödülü şeklinde uygulanır. Değerlendirme yapılırken yürürlükte olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencileri Akademik Başarı Sıralaması Yönergesine göre ilgili sınıfın başarı sıralamasına katılmaya hak kazanan öğrenciler dikkate alınır.

(2) Öğrencilerin Akademik performans puan hesabı yapılırken, Ek-1 de yer alan Araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı performansları aşağıdaki formüle göre hesaba katılır: Akademik performans puanı = GNO + Araştırma Puanı*0,001 + girişimcilik puanı*0,001 + toplumsal katkı puanı*0,001

(3) Rektör Onur Ödülü; Her akademik yıl sonunda, ana dallarında genel not ortalaması 3,90 ve üzeri olan öğrencilerden;

a) Üniversite genelinde her sınıf (1,2,3 ve 4) için akademik performans puan hesabına göre, sıralamaya girmeye hak kazanmış ve en yüksek puana sahip 10 (on) öğrenciye verilir.

b) Bu sıralamada aynı lisans/ön lisans programından en fazla 2 (iki) öğrenci yer alabilir.

c) Not ortalaması 3,90’ın altındaki öğrenciler sıralamaları ne olursa olsun bu ödüle hak

kazanamazlar.

(4) Dekan Şeref Ödülü; Her akademik yıl sonunda, ana dallarında genel not ortalaması 3,75 ve üzeri olan öğrencilerden;

a) Her programın her sınıfında akademik performans puanı en yüksek ilk 2 (iki) öğrenciye verilir.

b) Not ortalaması 3,75’in altındaki öğrenciler sıralamaları ne olursa olsun bu ödüle hak kazanamazlar.

(5) Nakdi destek miktarı ve takdim zamanı her akademik yılbaşında Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(6) Aynı akademik yılda hem Rektör Onur Ödülü hem de Dekan Şeref Ödülüne layık görülen öğrencilere Rektör Onur Ödülü verilir.

(7) Disiplin cezası kesinleşen öğrenci Dekan Şeref Ödülü veya Rektör Onur Ödülü kapsamında değerlendirilmeye alınmaz.

(8) DGS ve Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin, Rektör Onur Ödülü veya Dekan Şeref Ödülü’ne yönelik değerlendirme ön lisans ve lisans (hazırlık programı hariç) programına başladıktan

1 (bir) akademik yıl sonra başlatılır.

(9) Rektör Onur Ödülü veya Dekan Şeref Ödülü uygulaması birinci sınıfın sonundaki GNO hesaplamalarıyla başlatılır ve tüm sınıflar için uygulanır. Tıp Fakültesi beş ve altıncı sınıflar ile Diş Fakültesi beşinci sınıf kapsam dışındadır.

2023-24 Akademik Yıl Öncesinde Kayıtlı olan öğrencilere (Eski Öğrenciler) sağlanan BAŞARI BURSU KRİTERLERİ için tıklayınız.

Akademik ve sanatsal yarışma başarı destekleri:

MADDE 14 – (1) Bahçeşehir Üniversitesini temsilen, ulusal veya uluslararası akademik yarışmalarda (Proje yarışmaları, sanat yarışmaları vb.) derece kazanan öğrencilere, dereceyi kazandığı yılı izleyen akademik yıl ile sınırlı olmak üzere, Burs Komisyonu’nun önerisi ile Mütevelli Heyeti’nin uygun göreceği miktarda destek verilebilir.

Çift Ana Dal ve Yan Dal bursları:

MADDE 15 – (1) Bahçeşehir Üniversitesi’nde çift ana dal ve yan dal yapan öğrencilerden herhangi bir ilave ücret alınmaz.

Nakdi destek (%100 ÖSYM burslu öğrenciler)

MADDE 16 – (1) Ekonomik durumu iyi olmayan %100 ÖSYM burslu öğrenciler, hazırlık programı hariç ana dal programlarında en az 2 (iki) yarı yılını tamamlamış, 3.00/4.00 veya üzerinde Genel Not Ortalamasına sahip ve normal öğrenim süresini aşmamış olmaları halinde nakdi destek talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilere Burs Komisyonu kararı ile 9 ay süre ile nakdi destek verilebilir. Bu nakdi destek bir akademik yıl için geçerlidir.

Genel Koşullar

MADDE 17 – (1) Birden fazla kısmi burs almaya hak kazanan öğrencilerin kısmi bursları, kısmi burs oranlarının toplamı üzerinden hesaplanmaz. Her bir kısmi burs oranı, kalan tutarlar üzerinden hesaplanır. Örneğin; Girişte %50 kısmi burslu kontenjana yerleşen bir öğrenci, kardeş bursundan yararlanmak isterse, ödemekle yükümlü olduğu ücretin %10’u oranında kısmi burs hakkı kazanır. Yani toplam %55 oranında kısmi burs uygulanır.

(2) Nakdi destekler, kayıt dondurulan, ders kaydı yapılmayan veya kayıt yenilenmeyen dönemlerde geçerli değildir.

(3) Disiplin cezası kesinleşen öğrencinin burs veya nakdi desteklerinin devam durumu Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(4) Af yasaları ile programına geri dönen öğrencilerin bursların devam edip etmeyeceği Senato önerisi ile Mütevelli Heyet Onayı ile belirlenir.

(5) Üniversiteye kaydolduktan sonra gelir kaybı sebebiyle (vefat, iflas vb.) maddi sıkıntıya düşen öğrencilerin talep ettiği burs veya nakdi destekler, gerekli belgelerin sunulması halinde Burs Komisyonunca değerlendirilir.

(6) İsteğe bağlı İngilizce/Türkçe hazırlık program eğitimi almak isteyen öğrencilerin bursları İngilizce/Türkçe hazırlık programı için de geçerlidir. Ancak, hazırlık programı bitiminde ilgili fakülte ve programın iki dönemini derslere kayıtlı bir şekilde tamamlamadan programdan kaydını sildiren öğrenciler hazırlık program ücretini (tam yıllık ücret) öderler. Bu kapsamda öğrencilerden koşulu kabul ettiklerine dair taahhüt alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Burs, İndirim ve Destekleri

Yüksek Lisans bursları

MADDE 18 – (1) Başarı burs veya kısmi bursları:

a) BAU Yüksek Onur Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi lisans programlarından, dereceye girerek birincilikle mezun olan ve Bahçeşehir Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans programlarına kabul  edilen öğrencilere %100 oranında bir kez kullanılmak üzere burs verilir. Bu burs öğrencinin lisans programından mezun olduktan sonra en fazla 3 (üç) akademik yıl içinde (mezun olduğu akademik yılı takip eden akademik yılın başından itibaren) kayıt yapması durumunda, Yüksek Lisans programının azami öğrenim süresi kadar geçerlidir.

b) ALES kısmi bursu: Programın ALES ile ilgili puan türünde (Eşit ağırlık, sayısal veya sözel) 85 veya üzerinde puan alan adaylar ile aşağıdaki listede belirtilen puan ve üzerinde başarı gösteren adaylara, dönem ücretinin %15’i oranında kısmi burs uygulanır.

Sınav Türü En Az Puan
GRE 158
GMAT 630

c) BAU dışındaki üniversiteler için mezuniyet başarı kısmi bursu: Lisans mezuniyet notu

4,00 üzerinden en az 3,50 olan adaylara dönem ücretinin %15’i oranında kısmi burs uygulanır.

ç) Yabancı dil başarı kısmi bursu: İngilizce Dil Yeterlilik sınavlarının birinden aşağıdaki

listede belirtilen puan üzerinde başarı gösteren adaylara, dönem ücretinin %10’u oranında kısmi burs uygulanır.

Sınav Türü En Az Puan
TOEFL-IBT 102
YDS 85
YÖKDİL 85
PEARSON PTE Akademik 81
BAU Proficiency Exam 85

(2) Bahçeşehir Üniversitesi Mezun kısmi bursu: Bahçeşehir Üniversitesi Lisans programlarından mezun olup, Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne üye olan yüksek lisans adaylarına, üyeliklerini devam ettirmeleri koşuluyla, öğrenim süresince dönem ücretine %50 oranında kısmi burs uygulanır. Bu kapsamdaki kısmi burslardan aday, en fazla bir program için yararlanabilir.

(3) Kamu çalışanları kısmi bursu: Kamu kurumlarında çalışan yüksek lisans öğrencilerine, en fazla %25 oranında kısmi burs uygulanır. İş birliği protokolü yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele, Rektörlükçe onaylanan iş birliği protokolünde belitilen kontenjan ve kısmi burs oranı ile sınırlı olmak kaydıyla burs veya kısmi burs uygulanabilir.

(4) CO-OP ve kurumsal protokol kısmi bursları: CO-OP Partnerlik anlaşması veya kurumsal iş birliği protokolü bulunan kurumların çalışanlarına kurum ile yapılan anlaşmada belirtilen oranda kısmi burs uygulanır.

(5) Personel bursları: Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan, yüksek lisans başvurusunda bulunan personelden, üst yönetimce (liyakat, çalışma süresi ve işe yapacağı katkı) uygun görülen personelin öğrenim ücretlerine %100 oranında personel bursu uygulanır. Rektörlük onayına bağlı istisnai durumlar dışında, ilgili personel bahsi geçen burs imkânından aynı eğitim düzeyinde ikinci kez yararlanamaz. Yüksek lisans programlarına devam etmekte iken burs alma gerekçesi ortadan kalkan (işten kendi isteği ile ayrılan) öğrenci; burs alma gerekçesinin ortadan kalktığı dönem dahil olmak üzere, programındaki tamamlanmamış derslerin ücretini öder. Bu tür burs almaya hak kazananlar ile üniversite arasında bu yönerge kapsamında sözleşme düzenlenir.

(05.09.2023 tarih ve 2023/15/02 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

(6) Lisans eğitimini mezun olduğu yıl THE veya QS sıralamasında ilk 400’de yer alan üniversitelerde tamamlayan adaylar Enstitü tarafından burs önerisiyle değerlendirilmek üzere Burs Komisyonuna sunulur.

(7) Burs veya kısmi burs verilecek öğrenciler; Burs Komisyonunda görüşülerek Mütevelli Heyet Onayı ile karara bağlanır.

(8) Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanı burs veya kısmi bursları: Bahçeşehir Üniversitesi’nde ders saat ücretli çalışan, yüksek lisans başvurusunda bulunan personelden, üst yönetimce (liyakat, çalışma süresi ve işe yapacağı katkı) uygun görülen personelin öğrenim ücretlerine, Üniversitede ders verdikleri dönemler için %25 oranında personel kısmi bursu uygulanır. Bu kısmi burslar, Enstitü Yönetiminin önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu kararı doğrultusunda, tam burs olarak uygulanabilir. Rektörlük onayına bağlı istisnai durumlar dışında, ilgili personel bahsi geçen burs imkânından aynı eğitim düzeyinde ikinci kez yararlanamaz. (05.09.2023 tarih ve 2023/15/02 sayılı Senato kararı ile fıkra ekleme)

Doktora burs veya kısmi bursları

MADDE 19 – (1) Bahçeşehir Üniversitesi doktora programlarına başvuran ve asgari düzeyde başvuru koşullarını sağlayarak kabul alan adaylar, burs başvurusu yapabilir. Burs başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Enstitü tarafından ilan edilen “Doktora Burs Adayı Değerlendirme Çizelgesi”nde (EK-2) yer alan ölçütlerden en az birini sağlamalıdır. Burs adayı ilgili form ve kanıt belgelerini Enstitüye ileterek başvurusunu yapar. Ölçütleri sağlayan adayların belgeleri Enstitü Müdürlüğü onayı ile burs kontenjanları dahilinde aşağıda belirtilen burs kategorilerinde değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere; Doktora Burs Komisyonu adaylarla yapacağı mülakatlar neticesinde adaya burs verilmesi ile ilgili kurul kararını Üniversite Burs Komisyonuna sunar. Adaylar Enstitü tarafından ilan edilen ölçütlere ek olarak komisyonca çalışma alanına göre belirlenecek özellik ve yetkinliklere göre de değerlendirilir.

a) Girişimcilik Bursu: Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla girişimcilik ve yenilikçilik alanında doktora ve doktora sonrası araştırmalar yapmak isteyen; teknolojik ve yenilikçi ürünlere veya iş fikirlerine sahip, ürününün inovatif ve ticari başarı yakalamaya uygun olduğuna inanan girişimci adaylar bu kapsamda değerlendirilebilir.

b) Araştırma Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi’nin tanımlanan vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve topluma katkıda mükemmelliğe odaklanma hedeflerinin yerine getirilmesi amacıyla üniversite bünyesinde yer alan (BETAM, MEDAM, CIFAL vb.) uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde görev alarak aynı zamanda doktora yapmak isteyen başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla açılan bu burs çerçevesinde başvuran adaylar değerlendirilir.

c) Bilim Bursu: Ülkelerin kalkınmasında rol oynayacak önemli kavramlar olan bilim ve yüksek teknolojinin en üst düzeyde hayata geçirilmesi yönünde Bahçeşehir Üniversitesi olarak; sosyal, sağlık, fen ve eğitim alanlarında “Nitelikli Bilgi” ve “Nitelikli İnsan Gücü” yetiştirebilmek adına araştırma yeteneklerine sahip doktoralı insan kaynağını arttırmak ve disiplinler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla değerlendirilir.

ç) Mezuniyet Bursu: Yüksek Lisans eğitimini mezun olduğu yıl THE veya QS sıralamasında ilk 400’de yer alan üniversitelerde tamamlayan adaylar Enstitü tarafından burs önerisiyle değerlendirilmek üzere Burs Komisyonuna sunulur.

d) Doktorada tam veya kısmi burs verilecek öğrenciler; Doktora Burs Komisyonu önerisi ve Burs Komisyonu uygunluk görüşü ile Mütevelli Heyet onayına sunulur ve karara bağlanır.

(2) Personel bursları: Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan, doktora başvurusunda bulunan personelden, üst yönetimce (liyakat, çalışma süresi ve işe yapacağı katkı) uygun görülen personelin öğrenim ücretlerine %100 oranında personel bursu uygulanır. Rektörlük onayına bağlı istisnai durumlar dışında, ilgili personel bahsi geçen burs imkânından aynı eğitim düzeyinde ikinci kez yararlanamaz. Doktora programlarına devam etmekte iken burs alma gerekçesi ortadan kalkan (işten kendi isteği ile ayrılan) öğrenci; burs alma gerekçesinin ortadan kalktığı dönem dahil olmak üzere, programındaki tamamlanmamış derslerin ücretini öder. Bu tür burs almaya hak kazananlar ile üniversite arasında bu yönerge kapsamında sözleşme düzenlenir. (05.09.2023 tarih ve 2023/15/02 sayılı Senato kararı ile fıkra ekleme)

(3) Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanı burs veya kısmi bursları: Bahçeşehir Üniversitesi’nde ders saat ücretli çalışan, doktora programlarına başvuruda bulunan personelden, üst yönetimce (liyakat, çalışma süresi ve işe yapacağı katkı) uygun görülen personelin öğrenim ücretlerine, Üniversitede ders verdikleri dönemler için %25 oranında personel kısmi bursu uygulanır. Bu kısmi  burslar, Enstitü Yönetiminin önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu kararı doğrultusunda, tam burs olarak uygulanabilir. Rektörlük onayına bağlı istisnai durumlar dışında, ilgili personel bahsi geçen burs imkânından aynı eğitim düzeyinde ikinci kez yararlanamaz. (05.09.2023 tarih ve 2023/15/02 sayılı Senato kararı ile fıkra ekleme)

Lisansüstü Genel Koşullar

MADDE 20 – (1) Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından, her eğitim öğretim dönemi başında sunulan programlarda belirlenmiş olan kontenjanlar ve oranlar dahilinde burs uygulanır.

(2) Öğrenim süresi boyunca geçerli olduğu belirtilen burslar ilgili programın mevzuatta belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmadığı sürece devam eder.

(3) Dönemlik olarak tanımlanan burslar tanımlandığı sürede geçerli olup, her akademik yarıyıl başında yeniden değerlendirilir.

(4) Lisansüstü programlar için tanımlanan burs oranları birleştirilemez, öğrencinin hak kazandığı en yüksek burs oranı uygulanır.

(5) Disiplin cezası kesinleşen öğrencinin burslarındevam durumu Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge yayım tarihi itibariyle 20.12.2018 tarih ve 238 sayılı Mütevelli Heyet Başkanlığı ile yürürlüğe giren Yönerge yürürlükten kalkmıştır.

(2) Bu Yönerge hükümleri 2023-2024 akademik yıl yeni kayıt yaptıran öğrencilerden itibaren uygulanmaya başlanır.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Yönergenin Yayımlandığı Senatonun
Tarihi Karar No
08.05.2023 2023/08/02
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi Karar No
05.09.2023 2023/15/02
Yönergenin Kabul Edildiği Mütevelli Heyet Onayının
Tarihi Karar No
09.05.2023 20
Yönergede Değişiklik Yapılan Mütevelli Heyet Onayının
Tarihi Karar No
13.09.2023 45

EK-1 Rektör Onur Ödülü ve Dekan Şeref Ödülü Değerlendirme Kriterleri içi tıklayınız.

2023-24 Akademik Yıl Öncesinde Kayıtlı olan öğrencilere (Eski Öğrenciler) sağlanan BAŞARI BURSU KRİTERLERİ için tıklayınız.